ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Home

ΑΙΤΗΣΗ (2023 – 2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ


Τμήματα Ηλικίες Δίδακτρα για μέλη Δίδακτρα για μη μέλη
1ο παιδί 2ο παιδί 1ο παιδί 2ο παιδί
Τμήματα Νηπιαγωγείου 3 ½ – 4 ½ χρονών €160 €140 €180 €160
Τμήματα Νηπιαγωγείου 2 ½ – 3 ½ χρονών €160 €140 €180 €160
Τμήματα Νηπιαγωγείου 2 – 2 ½ χρονών €160 €140 €180 €160

Or drop files here

Or drop files here


- Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ συμμορφώνεται τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙