ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Home

ΑΙΤΗΣΗ (2023 – 2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΥΔΥ ΛΑΤΣΙΩΝ


Τμήματα Ηλικίες Δίδακτρα για μέλη Δίδακτρα για μη μέλη
1ο παιδί 2ο παιδί 1ο παιδί 2ο παιδί
Τμήμα Ιδιωτικής Προδημοτικής εγκεκριμένο από Υπ. Παιδείας 4 8/12 – 6 χρονών €230 €210 €260 €240
Τμήματα Νηπιαγωγείου 2 – 4 χρονών €230 €210 €260 €240
Βρεφοκομικά Τμήματα 4 μηνών – 2 χρονών €330 €290 €370 €350

Or drop files here

Or drop files here


- Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ συμμορφώνεται τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙