ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Home

ΑΙΤΗΣΗ (2023 – 2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΣΥΔΥ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ


Τμήματα Ηλικίες Δίδακτρα για μέλη Δίδακτρα για μη μέλη
1ο παιδί 2ο παιδί 1ο παιδί 2ο παιδί
Τμήμα Ιδιωτικής Προδημοτικής-Εγκεκριμένο από το Υπουργείου Παιδείας 4 8/12 – 6 χρονών €240 €220 €290 €270
Τμήματα Νηπιαγωγείου(Κοινοτικά Τμήματα) 3 – 4 8/12 χρονών €240 €220 €290 €270
Τμήματα Νηπιαγωγείου 2 – 3 χρονών €240 €220 €290 €270
Βρεφοκομικά Τμήματα 4 μηνών – 2 χρονών €330 €290 €370 €350

Or drop files here

Or drop files here


- Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ συμμορφώνεται τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙